ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖਵਾਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ
लेंस आई पंजाबी

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖਵਾਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖਵਾਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖਵਾਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਰਾਂਚੀ

Leave a Reply